Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 10 lutego 2013 wyświetleń: 2339

KATECHEZA W ROKU WIARY - 03.02.2013

Czy wszyscy jesteśmy powołani do świętości? Kiedy słyszymy słowo „święty” czy „świętość”, to wydaje się nam ono jakby z innego świata. Często myślimy, że światy to ktoś z obrazka, ktoś prawie nierzeczywisty, z innego świata.  Taki sposób rozumowania powoduje, że traktujemy świętych jako niedościgłe ideały, a osiągnięcie świętości przez nas samych jako wręcz niemożliwe. Warto w tym miejscu postawić pytania: jakie jest moje rozumienie świętości? Czy ideał doskonałości chrześcijańskiej jest dostępny jedynie wybranym «geniuszom» świętości? Czy ja, człowiek XXI wieku, też mogę zostać świętym.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego. Święty Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan pisał: „wolą Bożą jest wasze uświęcenie”. To powołanie wypływa z sakramentu chrztu świętego. Bł. Jan Paweł II w liście na początek nowego tysiąclecia nauczał: „skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Istnieją różne, indywidualne drogi do świętości, ale każda z nich ma nas doprowadzić do wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem w jego Kościele. Zjednoczenie to jest nazywane «mistycznym», ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez «święte misteria»”, które nazywamy sakramentami.  Kiedy przez przyjmowanie sakramentów jednoczymy się z Chrystusem, w Nim także mamy dostęp samej tajemnicy Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do wewnętrznego zjednoczenia z Nim, nawet jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki życia mistycznego (jak widzenia, objawienia, czy stygmaty) są udzielane jedynie niektórym, aby ukazać w ten sposób darmowy dar udzielony wszystkim.

Katechizm przypomina, że droga doskonałości duchowej wiedzie przez Krzyż. „Nie ma świętości bez wyrzeczenia i walki duchowej”. Należy więc z jednej strony kształtować swoją postawę przez rozwój w sobie życia łaski, z drugiej zaś – podejmować wysiłek umartwienia ciała. Ta droga prowadzi stopniowo do życia w pokoju i radości. Święty Grzegorz z Nyssy przyrównał ją do wspinaczki górskiej, mówiąc: „Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca”. Czym dla mnie jest świętość? Jakiej świętości pragnę? Czy podejmuję codzienną wewnętrzną pracę, aby doskonalić się w świętości?

Zapamiętajmy: Wszyscy wierni są powołani do świętości chrześcijańskiej. Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskonałą miłością, i urzeczywistnia się przez wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, a w Nim, z Trójcą Świętą. Droga do świętości chrześcijanina wiedzie przez Krzyż i prowadzi do swego spełnienia w naszym  zmartwychwstaniu”.utworzono : 2013-02-10
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl