LSO Lektorzy i kandydaci

LSO Lektorzy i kandydaci 27 września 2014 wyświetleń: 3119

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W PARAFII ŚW. JÓZEFA W STARGARDZIE

1. LEKTOR

W kościele obok kapłanów często słowo Boże czytają lektorzy, którzy również odczytują Modlitwę Powszechną. Początki liturgii słowa i związanej z nią posługi odczytywania Pisma św. wiernym znajdujemy na kartach Starego Testamentu. W pierwszych wiekach rolę lektorów spełniali mężczyźni lub młodzieńcy. Wymagano od nich przykładnego życia, a zwłaszcza bohaterskiej postawy i wytrwania w wierności podczas prześladowań. Od IV stulecia funkcję lektorów pełnią chłopcy w wieku 14-18 lat. W czasach późniejszych zakładano przy katedrach i parafiach specjalne szkoły lektorów. Od początku średniowiecza funkcję lektorów przejęli kapłani. Dopiero Sobór Watykański II przywrócił do liturgii funkcję lektora.

Lektor w sprawowaniu Eucharystii posiada właściwą sobie funkcję, wykonując czytania z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. W niedzielę i święta są to dwa pierwsze czytania, w dni powszednie jedno czytanie. Lektor, stojąc w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w przekazywaniu swojego słowa, jest specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do człowieka. Dlatego ważnym wymaganiem wobec lektora, jest jego właściwy stosunek do Pisma św. i troska o głębszą jego znajomość. Lektor powinien być tym, który żyje słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy. Jako sługa słowa Bożego w liturgii powinien być odpowiedzialny również za sposób jego przekazywania. Wykonując swoją posługę, powinien w tej czynności wyrazić "taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania liturgicznego odzwierciedlił się charakter świętego tekstu".

Pomaga w tym również modlitwa lektora:

"Panie oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,

które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem

i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen."

Swoją zaszczytną i odpowiedzialną posługę lektor powinien spełniać z należytą czcią. Godne i wzorowe wypełnianie posługi lektorskiej wymaga więc solidnego i rzetelnego przygotowania. Dopiero ono uprawnia lektora do wystąpienia przed zgromadzeniem wiernych. Lektorem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana. Od kandydata na lektora wymagane są odpowiednie przymioty i przygotowanie. Nie można włączać w grono lektorskie osoby, która chce być lektorem na pokaz. Oprócz prośby w sercu należy wymagać dobrych przymiotów do których należą: modlitwa, powaga, kultura osobista, punktualność, porządek, sumienność, gorliwość, pracowitość i zdyscyplinowanie.

Bezpośrednim opiekunem duchowym LSO jest ks. Proboszcz. Deleguje on również do duszpasterskiej opieki innego kapłana, który jest „księdzem opiekunem LSO” z ramienia księdza Proboszcza.

PATRONI LSO

 Patronami LSO w naszej Parafii są św. Stanisław Kostka, bł. Piotr Jerzy Frassati, bł. Jose Luis Sanchez del Rio.

 Obowiązki księdza opiekuna LSO:

  • Duchowe towarzyszenie kandydatom i lektorom
  • Dbanie o rozwój duchowy i formację ludzką oraz religijną kandydatów i lektorów.
  • Organizowanie spotkań formacyjnych.
  • Przygotowanie do liturgii i uroczystości parafialnych.
  • Czuwanie nad realizacją Regulaminu LSO.
  • Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami członków LSO i czuwanie nad ich formacją.

 

2. PRZYSTĄPIENIE  DO POSŁUGI LEKTORATU    

Kandydatem na lektora może zostać chłopiec, który ukończył naukę w Szkole Podstawowej, uczeń szkoły średniej oraz student. Do grona lektorów można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego. Jednakże przed uzyskaniem miana  „lektor” jest się kandydatem. Przyjęcie do grupy lektorskiej winno nastąpić po czasowej próbie (1 rok) i przejściu kursu lektorskiego. Do lektoratu dopuszcza poszczególnych kandydatów ks. Proboszcz, po uprzedniej konsultacji z ks. opiekunem LSO.

 

3. STRÓJ             

Kandydaci noszą  białą albę, którą otrzymują na rozpoczęcie kursu przygotowawczego do lektoratu.

Lektorzy noszą alby z krzyżem zawieszonym na szyi. Ceremoniarze noszą albę oraz symbol ceremoniarza zawieszony na szyi.

 

4. OBOWIĄZKI LEKTORA i KANDYDATA NA LEKTORA

A)   Dbałość o czystość serca, kształtowanie w sobie prawego sumienia oraz szlachetnego charakteru:

Formacja osobista (praca nad sobą) – kształtowanie postaw wewnętrznych i zewnętrznych:

* Koleżeństwo,

* Pracowitość,

* Punktualność,

* Kultura osobista, kultura słowa,

* Szacunek do drugiego człowieka,

* Czystość języka i obyczajów

* Rozwijanie ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny

Rozwój życia duchowego (religijnego):

* Modlitwa,

* Sakrament Spowiedzi,

* Komunia Święta

* Lektura Pisma Świętego

B)   Realizowanie zadań LSO, a więc przede wszystkim służba liturgiczna: odczytywanie Słowa Bożego oraz  Modlitwy Powszechnej  w czasie liturgii, służba przy ołtarzu:

* Lektor w domu przygotowuje się starannie do czytania Słowa Bożego w czasie Liturgii.

* Wchodząc do świątyni lektor pamięta o należytym uczczeniu Najświętszego Sakramentu.

* Przed i po Eucharystii lektor modli się osobiście, w chwili ciszy.

* Lektor  przychodzi do zakrystii co najmniej kwadrans przed rozpoczęciem Liturgii.

* W zakrystii lektor zachowuje się godnie, mówi ściszonym głosem.

* Przed Eucharystią sprawdza lekcjonarz na ambonie oraz odczytuje po cichu swoje czytanie.

* W czasie Eucharystii lektor dba o odpowiednią oprawę Liturgii.

* Lektor włącza się w sprawowanie świętych tajemnic, ze czcią i powagą posługując przy Ołtarzu.

* By w pełni służba przy Ołtarzu była owocna, lektor winien służyć Panu Bogu w łasce uświęcającej.

C)   Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, próbach ceremonii, akcjach duszpasterskich etc.

       Postawa  pełnej   dyspozycji i ofiarna służba oraz praca na rzecz wspólnoty parafialnej.

D)  Dyżur tygodniowy  /raz w tygodniu/

E)   Dyżur niedzielny  /wg WYZNACZONEGO GRAFIKU/

F)   Szanuje własność wspólnoty parafialnej: strój liturgiczny, kościół, zakrystię, salkę i ich wyposażenie.

 

5. PRAWA  LEKTORA I KANDYDATA

A) Do poszanowania własnej godności osobistej.

B) Do uczestnictwa w imprezach lektorskich, chyba, że słusznie został tego pozbawiony

C) Do pomocy w osobistym rozwoju

D) Do nagród, jeśli takie są przyznawane.

E) Pełne prawa przysługują lektorom, którzy regularnie wypełniają swoje obowiązki.

F) Prawa nie przysługują lektorom, którzy okazjonalnie uczestniczą w zaszczytnej funkcji posługi lektorskiej.

 

6. STOPNIE  LSO              

W naszej Parafii przyjmuje się następujące stopnie lektorskie:

* Kandydat (od rozpoczęcia formacji kandydackiej do włączenia w grono lektorów).

* Lektor  ustanowiony

* Senior (lektor  honorowy)

* Ceremoniarz

 

7. FUNKCJE       

Funkcje są rozdzielane poprzez wybór poszczególnych funkcyjnych przez duszpasterza LSO. Mowa tu o funkcjach:

* Prezesa,

* Wiceprezesa

* Skarbnika

Opiekun LSO może powołać tzw. „Radę Starszych”. Członkiem Rady Starszych może zostać prawnie ustanowiony lektor, który służy przy ołtarzu co najmniej trzy lata. W skład Rady Starszych wchodzą automatycznie lektorzy ze stopniem ceremoniarza oraz kandydaci na ceremoniarza. Kadencja  „Rady Starszych” trwa jeden rok.

Zadania Prezesa LSO.

* Prezes to prymus inter perens – pierwszy wśród równych.

* Odznacza się dyspozycyjnością, kulturą osobistą, oddaniem wspólnocie Parafii

* Prowadzi głębokie życie duchowe, jest świadkiem Chrystusa w swoim środowisku

* Wspiera ks. Opiekuna LSO i jest jego „prawą ręką”

* Reprezentuje grupę lektorską we wszystkich koniecznych okazjach.

* Prezes prowadzi spotkania formacyjne lub zbiórki  (w zastępstwie księdza opiekuna LSO)

* Zajmuje się organizacją pomocy lektorom podczas asyst.

* Prezes jest odpowiedzialny za posługę lektorów.

* Prezes czuwa nad przebiegiem Liturgii i dba o jej wysoki poziom oraz poprawność

Zadania Wiceprezesa LSO

* Reprezentuje grupę lektorską  we wszystkich koniecznych okazjach.

* Zastępuje prezesa we wszystkich koniecznych sytuacjach.

Zadania skarbnika LSO

* Wspiera ks. opiekuna LSO, Prezesa i Wiceprezesa

* Zastępuje prezesa we wszystkich koniecznych sytuacjach.

* Jest odpowiedzialny za zebranie składek wśród lektorów i kandydatów

* Prowadzi skrupulatnie i uczciwie lektorskie finanse pod czujnym okiem ks. Opiekuna LSO


8 NAGRODY      

Lektor ma prawo do nagrody, jeśli taka jest przyznawana i słusznie się mu należy.

Formy nagrody:

* Ustna wobec całej społeczności lektorskiej

* Miano uznania SUPER-LEKTOREM ROKU

* Nagroda rzeczowa


9 SANKCJE

Sankcje są przykrą koniecznością, ale także jedną z form wychowania człowieka. Przyjmuje się następujące formy sankcji:

A) Upomnienie w cztery oczy.

B) Upomnienie i nagana wobec wszystkich lektorów.

C) Rozmowa z ks. opiekunem lub z ks. Proboszczem.

D) Zawieszenie (na tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, na miesiąc).

E) Usunięcie z grona LSO.

F) Przewinienia kwalifikujące do nałożenia sankcji:          

* Dewastacja mienia parafialnego /lektorskiego/

* Publiczne zgorszenie, złe zachowanie, niekoleżeńskość, znieważenie osób i profanacja.

* Niesubordynacja wobec  ks. opiekuna i innych osób

* Brak sumiennego wypełniania obowiązków lektorskich

* Nieobecności nieusprawiedliwione

10. WSPÓLNY FUNDUSZ LSO

A)   Celem, dla którego tworzy się „kasę lektorską” jest zgromadzenie funduszy na wspólne przedsięwzięcia takie, jak: udoskonalanie salki, stroje liturgiczne, wyjazdy, koszulki wspólnotowe itp. Nad sprawnym funkcjonowaniem wspólnego funduszu LSO czuwa Skarbnik, który zobowiązany jest do przejrzystego  i uczciwego pobierania oraz zarządzania finansami LSO.

B)   Ĺąródła wpływów ustala ks. opiekun z Radą Starszych po konsultacji z rodzicami kandydatów i lektorów oraz ks. Proboszczem.

C)   Funduszem lektorskim zarządza ksiądz Opiekun wraz ze Skarbnikiem i Radą Starszych.

11. ZAJĘCIA SPORTOWE              

Jedną z najstarszych form aktywności ludzkiej jest sport, który zaspakaja potrzebę zabawy i jest źródłem radości człowieka:

a. Propagowanie wśród młodzieży i dzieci gry w piłkę nożną.

d. Wdrażanie do gry FAIR PLAY.

e. Nabycie umiejętności organizowania turnieju drużynowego.

f. Umiejętność gry zespołowej /odnalezienia się w z zespole/

g. Doskonalenie taktyki gry.

h. Integracja społeczności LSO.

i. Wzrost sprawności fizycznej.

j. Kształtowanie cech charakteru człowieka, takie jak: hart ducha, odwaga, wytrwałość, zdolność przezwyciężania własnych słabości.

Lektorzy, którzy uczestniczą w różnego rodzaju konkursach mają prawo do nagrody, jeśli ta jest przyznawana imiennie; natomiast gdy nagroda jest przyznawana zespołowi - należy do społeczności lektorskiej.

12. ZAŁĄCZNIKI               

Do obowiązującego statutu dołączony może zostać załącznik, regulujący bądź rozszerzający poszczególne punkty statutu.

aktualizowano: 2014-09-27
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: